Als gevolg van de wens van de raad en het college om een verbeterslag aan te brengen in de begroting en in de manier waarop deze aan onze inwoners gepresenteerd wordt, is in de begroting 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd:...,

 • De begroting is anders dan voorgaande jaren gekoppeld aan wie we zijn. Sint-Michielsgestel geeft ruimte is veel meer dan de slogan die de gemeente sinds juni uitdraagt. Het is een belofte die we als gemeente Sint-Michielsgestel doen aan al onze inwoners. Er is fysieke ruimte in de vorm van de weidse velden, talrijke bossen, parken, wegen en waterwegen. Maar we willen ook nadrukkelijk de ruimte geven om initiatief te nemen. De ruimte om mee te denken én te doen. Daarom is ‘Sint-Michielsgestel geeft ruimte’ de rode draad in onze begroting. Zowel in vormgeving als inhoudelijk, omdat elk programma begint met de uitleg hoe het bijdraagt aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.
 • Het product Wijkbeheer is ondergebracht bij het beleidsproduct Bestuur. In de voorgaande begroting was dit product nog ondergebracht bij het beleidsproduct Beheer openbare ruimte. Hiervoor is gekozen omdat het beter aansluit bij modern bestuur, een van de speerpunten uit het beleidsprogramma.

Er is binnen het beleidsproduct Maatschappelijk werk een nieuw product Decentralisaties sociaal domein aangemaakt voor de extra personele inzet op dit terrein.

De amendementen en de moties, aangenomen door de gemeenteraad bij behandeling van de Kadernota, zijn verwerkt in deze begroting.
Net als vorig jaar kent de Begroting 2018 4 programma’s met daaronder 32 beleidsproducten. De gemeenteraad stelt de baten en lasten per beleidsproduct vast.
De opbouw van een programma ziet er als volgt uit:

 • Sint-Michielsgestel geeft ruimte;
 • dit valt er onder het programma;
 • de gemeenschappelijkheid binnen het programma;
 • de missie;
 • de visie;
 • dit kost het, deze direct baten worden gegenereerd en dit financieren wij door middel van inzet eigen middelen (resultaatbestemming);
 • tabelweergave lasten en baten na resultaatbestemming;
 • financiële analyse.

De beleidsproducten zijn als volgt opgebouwd:

 • hier staat onze gemeente;
 • dit willen we bereiken;
 • indicatoren;
 • dit gaan we daar in het begrotingsjaar voor doen;
 • financiële analyse;
 • extra beschikbare middelen begrotingsjaar;