Wij realiseren ons dat nog niet overal indicatoren benoemd zijn en ze niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) zijn geformuleerd. ...
Het harmoniseren en verbeteren van de programmabegroting is immers een meerjarig verbetertraject. Daarnaast is inmiddels in het herziene BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven dat elke gemeente vanaf 2017 een basis set van 39 beleidsindicatoren hanteert in elke begroting en jaarverslag. Hiermee krijgen raadsleden inzicht in de beleidsresultaten van hun gemeente en kunnen zij die, indien gewenst vergelijken met die van andere gemeenten.

In het komende jaar zullen stappen gezet worden naar een digitalisering van de begrotingen voor de Sint-Michielsgestel, evenals voor Boxtel, en MijnGemeenteDichtbij. Door de digitalisering zal uniformiteit nog nadrukkelijker worden afgedwongen. Een eerste stap in de digitalisering is dat deze begroting 2018 ook in digitale vorm, via een afzonderlijke website na de begrotingsbehandeling beschikbaar zal zijn. De digitale begroting zal komende jaren worden doorontwikkeld waarbij we bijvoorbeeld kunnen komen tot een burgerbegroting.  De gemeenteraad zal hier ook bij betrokken worden.