In 2018 zal er een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college aantreden. In de eerste maanden van 2018 zal het huidige bestuursakkoord 2014-2018 ‘Samen Maken Wij Sint-Michielsgestel’ nog leidend zijn voor de uitvoering  van het gemeentelijk beleid. Daarna zal er voorjaar 2019 een nieuw beleidsakkoord komen met andere accenten waarvan we de inhoud en consequenties voor de begroting nu natuurlijk nog niet kennen.
Op landelijk niveau is er op het moment van schrijven (september 2017) nog geen zicht op een nieuw regeerakkoord. Hierdoor is het voor de gemeenten nog onzeker of dit zal leiden tot nieuwe taken en/of nieuwe ombuigingen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat gemaakte afspraken op het gebied van klimaatbeleid voor een groot gedeelte door gemeenten uitgevoerd moeten worden. Ook verdere bezuinigingen op de overheid (bovenop de oplopende personele bezuinigingen die door Rutte II al zijn ingeboekt tot en met 2025) zijn niet ondenkbaar.
In de provincie Noord-Brabant is en blijft de bestuurlijke toekomst van diverse gemeenten een actueel onderwerp. Niet alleen de gemeente zelf, haar inwoners en de provincie laten zich horen, maar ook regiogemeenten overleggen met elkaar over versterking van de samenwerking.  Voor Sint-Michielsgestel is samenwerking aan de orde in het kader van 2-5-17 gemeenten, respectievelijk in MijnGemeenteDichtbij (ambtelijke fusie met Boxtel), de Vijf van de Meierij waarbij we met Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch en Vught werken aan versterking van de inhoudelijke agenda en de samenwerking in Noordoost-Brabant met 16 gemeenten op een aantal fronten. De provincie Noord-Brabant ondersteunt deze samenwerkingen op een positieve manier.
Het jaar 2018 wordt het derde jaar van de ambtelijke fusie met de gemeente Boxtel in MijnGemeenteDichtbij. Met 1 werkorganisatie voor 2 besturen kunnen stap voor stap de schaalvoordelen worden geboekt en professionaliseringsslagen worden gemaakt. Inmiddels zijn 20 teammanagers benoemd en kan de doorontwikkeling naar meer zelfsturing worden ingezet. De gemeenteraad heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de samenwerking met MijnGemeenteDichtbij en de provincie heeft de begroting van MGD beoordeeld en waardoor MGD onder het zogenaamde repressieve toezicht valt. Van belang is als lerende organisatie aandacht te hebben voor door de raad belangrijke zaken zoals het respecteren van het budgetrecht van de raad en het leidend laten blijven van de ambities uit het bedrijfsplan. Zo werken we aan een strategische personeelsplanning en een personele taakstelling, deels in 2018 te verwezenlijken.