Missie
Een samenleving en het sociale netwerk van het individu, die bijdragen aan zelfredzaamheid van onze inwoners en vitaliteit/leefbaarheid van onze dorpskernen.
Visie
Iedereen kan zelfstandig leven waar nodig met ondersteuning. Daarbij is sprake van een overlap van de drie transities, middels de kanteling willen we komen tot een transformatie.
Deze visie betekent:

Nu twee jaar ervaring is opgedaan met de decentralisaties in het sociale domein is het tijd om verder te gaan investeren in de borging van kwaliteit, innovatie en transformatie (van 2de naar 1ste en naar 0de lijn).
In een 2-jarig transformatieproject dat van toepassing zal zijn voor de 3 gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren willen we hieraan inhoud gaan geven. Het project verlegt de focus van regionaal naar lokaal. Daartoe willen we decentralisatiegelden inzetten die bij die gemeenten zijn overgebleven in het boekjaar 2016.
Er wordt in opdracht van de raad met stakeholders gewerkt aan een samenhangend programma Wonen, welzijn, zorg en buitenruimte. Voor de uitvoering van dit samenhangende programma moeten middelen beschikbaar komen.
Onderdeel van dit transformatieproject is ook een nieuw jeugdbeleid waarbij het schot tussen 18- en 18+ wordt weggehaald. Het nieuwe beleid is gericht op de periode van wieg tot werk. Door dit ook toe te passen op (jeugdige) statushouders worden meer garanties verkregen voor een voorspoedige integratie in onze samenleving. Daarbij worden ketenpartners zo veel als mogelijk betrokken.
Bij de uitvoering van het armoedebeleid zullen we verschillende maatregelen m.b.t. kinderen samenvoegen tot een zogenaamd kindpakket met één loket.
Het lokale transformatieproject 3D is complementair aan de transformatie die regionaal wordt ingezet in de jeugdhulp, in het beschermd wonen en de sociale werkvoorziening/WSD.
De integrale advisering wordt vormgegeven via de brede adviesraad sociaal domein.
De integraliteit in het sociaal domein wordt verder bevorderd door de reserve Wmo/jeugdhulp te verbreden tot het sociaal domein.
Daarnaast gaan we stappen zetten om te komen tot één beleidsplan, één toegang en één verordening sociaal domein om zoveel mogelijk integraal beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
Bij het leveren van maatwerk zal steeds vaker ontschot gewerkt gaan worden. Investeringen in de ene decentralisatie zal voordelen opleveren bij de andere decentralisatie. Bijvoorbeeld investeren in Jeugd zal betekenen dat er in de toekomst minder een beroep zal worden gedaan op Participatiegelden.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:
De speerpunten zijn:

  • Ouderenzorg
  • Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
  • Inburgering statushouders
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Preventie
  • Basis Team Jeugd en Sociaal Wijk Team
  • Eigenkracht
  • Participatie