Analyse begroting vs begroting op hoofdlijnen
3. Maatschappelijk werk:
De lasten zijn lager omdat er in 2017 incidenteel budget beschikbaar is geweest voor het uitwerkingsplan Wonen Werken Welzijn en buitenruimte (voordelig € 35.000).
In 2017 is de taakstelling op subsidies niet gerealiseerd, hierdoor wijkt de taakstelling voor 2018 meer af (voordelig € 75.000).
Er is geen dekking vanuit de reserve begroot  in 2018 de dekking van incidentele lasten en/of niet gerealiseerde taakstelling subsidies. (nadelig €57.000)
5. Minderheden:
Vanaf 2018 is geen huur meer in de begroting opgenomen voor de opvang van asielzoeker, omdat deze dan geplaatst zijn en een status hebben gekregen (voordelig € 38.000)
In 2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van kentalis (voordelig € 11.000).
7. Jeugdzorg:
Bij de meicirculaire 2017 is het budget voor jeugdzorg vanaf 2018 naar beneden bijgesteld (€ 601.000).
In 2018 zijn er minder uitgaven voor de Transformatie Jeugdhulp (€ 93.000). Dit project is in 2017 gestart. Deze uitgaven hiervoor worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
13. Inkomensvoorziening:
Het meeste afwijkende verschil is dat in 2017 incidenteel de liquidatiekosten van Optimisd zij opgenomen geweest in de begroting (voordelig € 376.000).
De verwachte uitkeringslasten zijn hoger dan in 2017 (nadelig € 79.000), maar ook de rijksmiddelen voor de bekostiging van deze uitkeringslasten zijn hoger dan in 2017. (voordelig € 69.000).
In 2018 is vanuit het rijk meer budget toegekend voor de uitvoering van armoedebeleid. (nadelig € 17.000).
15. Participatie:
De verlaagde decentralisatie uitkering Participatie Wet heeft gevolgen voor het re-integratiebudget voor de doelgroepen binnen deze wet (voordelig € 26.000) en voor de WSW budgetten die 1 op 1 worden doorbetaald aan de WSD voor de uitvoering van de WSW (nadelig € 338.000).
17. Wmo:
Het budget voor huishoudelijke hulp is via de integratiekering van het rijk verhoogd vanaf 2017 (nadelig € 72.000). Op moment van het samenstellen van deze analyse moet de mutatie van 2017 voor het budget huishoudelijke hulp nog worden gemuteerd.
Het budget voor begeleiding is via de decentralisatie uitkering van het rijk verhoogd van 2017 en wordt hoofdzakelijk ingezet voor de uitvoering via MGD (nadelig € 213.000). Op moment van het samenstellen van deze analyse moet de mutatie van 2017 voor het budget huishoudelijke hulp nog worden gemuteerd.
19. Volksgezondheid:
In 2018 is meer geraamd voor de Hartwacht en voor de GGD (nadelig € 30.000)