Missie
Onze missie is door het bieden van een goed verzorgde openbare ruimte en voorzieningen bij te dragen aan goed leven, werken en recreëren in de gemeente. Sint-Michielsgestel staat voor een kleinschalige samenleving, waar mensen oog hebben voor elkaar. De gemeente schept ruimte voor initiatief en staat dicht bij mensen.
Visie
Het bestuursakkoord 2014-2018: “Samen Maken Wij Sint-Michielsgestel” kent de nodige beleidsafspraken, zeker ook op het gebied van het programma Leefomgeving. Daarnaast biedt de strategische visie “Zieners 2025: Partnerschap als basis voor de toekomst (2015)” ook veel aanknopingspunten voor dit programma. De gemeente Sint-Michielsgestel stelt zich ten doel dat haar dorpen vitaal blijven, elk met een eigen identiteit. Daarbij geven wij ons rekenschap van onze ligging in de grotere Meierij. De Gestelse dorpen blijven plekken vol leven, waar een grote diversiteit van mensen prettig woont en zich thuis voelt. Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar, waarbij delen belangrijker is dan hebben. De gemeente voelt zich hiervoor verantwoordelijk, maar biedt tegelijkertijd bewoners en organisaties de ruimte om zélf hun omgeving te maken.
Dit betekent deze visie:
We werken aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, aan duurzaamheid, aan versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, aan behoud van kwaliteit van de leefomgeving in de Gestelse dorpen, aan kwaliteit van de dienstverlening en een degelijke financiële basis. We doen dit graag samen met bewoners, ondernemers en organisaties.
Voor het programma Leefomgeving zijn daarom de volgende beleidsafspraken van het beleidsprogramma 2014-2018 van betekenis:

 • Open en uitnodigend.
 • We voeren een open en uitnodigende politiek, dicht bij mensen en gaan actief de dialoog aan in de dorpen ;
 • We stimuleren en faciliteren burgerinitiatieven, investeren daar op en jagen deze aan.
 • Groene en duurzame gemeente.
 • We continueren en zo mogelijk intensiveren het duurzaamheidsbeleid, sturen daarbij op doelen en leggen linken met andere thema’s zoals mobiliteit, bouwen en economie;
 • We faciliteren groene en duurzame initiatieven, vergroenen waar mogelijk tarieven en leges, onderzoeken mogelijkheden voor duurzaamheidsleningen en laten opbrengsten van duurzame energiebronnen mede ten goede komen aan de gemeenschap;
 • We gaan na hoe we de ontwikkeling en onderhoud van het buitengebied de komende jaren kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld voor de Meerse Plas en Engelenstede;
 • Openbare ruimte.
 • Burgers en buurtverenigingen beheren desgewenst groen- en speelvoorzieningen;
 • De gemeente nodigt burgers uit tot samenwerking.
 • Afvalbeleid.
 • We continueren en intensiveren waar mogelijk gescheiden inzameling van afval;
 • We verruimen de gratis routes met andere categorieën afval, differentiëren eventueel de tarieven verder en bezien of ruimere openstelling van milieustations mogelijk is.
 • Handhaving.
 • Door samenwerking met andere gemeenten en via de OBDN willen we bereiken dat de inzet van mensen en middelen op het gebied van de zelfstandig uitgevoerde handhavingstaken gelijk kan blijven ondanks de strenger wordende kwaliteitseisen.
 • Visie op Dorpskernen.
 • Levendigheid in en om de centra versterken door sturen op gevarieerd aanbod winkels, horeca, bedrijvigheid en maatschappelijke functies; afgestemd op de lokale behoeften;
 • Realisatie centrumplan Sint-Michielsgestel starten, en met bewoners en ondernemers visies ontwikkelen op het Mercuriusplein in Berlicum en het centrum van Den Dungen.
 • Bouwen voor de behoefte per dorp.
 • Bouwen voor de behoefte per dorp, e.e.a. volgens de woonvisie, waarbij effecten van rijksbeleid op woningbehoefte en –capaciteit worden bewaakt;
 • De lokale en regionale woningmarktontwikkeling is leidend voor verdere bouwplannen en we hebben aandacht voor herontwikkelingslocaties;
 • Woningbouw draagt bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld door instellen van een accommodatiefonds;
 • Duurzaam bouwen wordt bevorderd.
 • Integrale veiligheid.
 • We faciliteren onze inwoners met het oog op sociale veiligheid;
 • Bij verkeer staat veiligheid voorop, zoals in de dorpscentra en bij scholen;
 • Het hoofdfietsroutenetwerk wordt komende jaren stapsgewijs gerealiseerd en waar mogelijk willen we de OV-verbinding tussen de dorpen verbeteren.
 • Economie & werk.
 • De gemeente vervult een stimulerende rol om met economisch beleid en samenwerking met ondernemers onze gemeenschap te versterken;
 • Extra aandacht voor werkgelegenheid en werk bevorderende maatregelen;
 • Verbetering kwaliteit bedrijventerreinen is speerpunt van het economisch actieplan.
 • Jeugd en Onderwijs.
 • Aanbod van onderwijsvoorzieningen in onze gemeente is belangrijk, we willen het Elde college behouden en investeren in de vernieuwbouw;
 • Educatieve clusters zijn door te ontwikkelen tot integrale kindcentra waarbij onderling sterker wordt samengewerkt, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gaan samen een voorschoolse voorziening vormen.

Uitgangspunten voor deze werkwijze:
We sturen op kernwaarden als:

 • Verbindend
 • Vertrouwen
 • Ondernemend
 • Omgevingssensitief
 • Respectvol
 • Resultaatbewust
 • Transparant