Analyse begroting vs begroting op hoofdlijnen
11. Onderwijs:
Vanwege de vorming van het Regionaal Team Leerplicht zijn de budgetten ( € 245.000) overgezet naar MGD. Dit is echter in 2017 verwerkt bij het product 33 beheer onroerend goed, dit wordt hersteld bij de tweede bestuursrapportage 2017. Hetzelfde geldt voor de bijdrage ( € 77.000) die Sint-Michielsgestel betaald aan MGD voor het Regionaal Team Leerplicht.
Het onderwijsachterstandenbeleid zal worden verlengd tot en met 2018, zowel de lasten als de inkomst van het rijk (in 2017 begroot op € 63.600) zijn nog niet verwerkt in de begroting.
33. Beheer onroerend goed:
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een tweetal correcties. Overzetting van het budget naar de MGD met betrekking tot het Regionaal Team Leerplicht en het gemeentelijk budget zijn ten laste gebracht van dit beleidsproduct.  
35. Grondexploitaties:
De afzonderlijke exploitaties sluiten neutraal omdat verschillen worden verrekend met de voorzieningen. De afwijking in de begroting betreft dan ook de algemene niet toerekenbare lasten en baten.
40. Groenbeheer:
De bijdrage aan de MGD kan € 30.000 lager worden bijgesteld door dekking binnen de formatie bestemmingsplan buitengebied. Voor bestrijding bomenziekte is € 30.000 vrij gemaakt. Per saldo zijn de kosten voor projecten € 75.000 hoger geraamd.
51. Beheer openbare ruimte:
Ten opzichte van 2017 zijn de kapitaallasten in 2018 € 7.000 hoger.
61. Afval:
Met ingang van 2018 wordt textiel op een andere wijze ingezameld ( nadeel € 25.000). Door areaaluitbreidingen stijgen de lasten met € 21.000. Na verhoging van de tarieven in 2018 met 5,5% en indexering daarna blijft de voorziening op niveau.
63. Riolering:
De stijging van de kosten worden opgevangen door aanpassing van de tarieven.
65. Milieu:
Voor duurzaamheid zijn de kapitaallasten € 15.000 hoger.
72. Ruimtelijke ontwikkelingen:
De legesontvangsten uit omgevingsvergunningen zijn € 17.000 hoger geraamd.