Analyse begroting vs begroting op hoofdlijnen
1. Maatschappelijke voorzieningen:
De voornaamste afwijkingen betreffen eenmalige budgetten op de begroting 2017. De huurconstructie van het gemeenschapshuis Den Dungen is gewijzigd waarvan het financieel effect € 10.000 nadelig is.
20. Sport:
Het budget voor Buurtsportwerk is stopgezet (voordeel € 30.000). De kapitaallasten vallen € 28.000 lager uit doch de overige lasten € 8.000 hoger.
22. Recreatie:
In 2018 is het budget voor uitvoering marketing communicatieplan van € 14.000 vervallen.
24. Kunst:
Geraamd is een bijdrage van € 26.000 aan Médèz. De overheveling van € 47.000 aan de Keerdijk wordt gedekt uit de reserve Cultuurzaken.
26. Monumentenzorg en oudheidkunde:
Het verschil betreft het tijdelijke inhuurbudget in 2017 van € 80.000 voor het opschonen van het archief in verband met de multifunctionele accommodatie.