Ruimte voor verbinding

Sint-Michielsgestel geeft ruimte
Het wijkgericht werken is één van duidelijkste de invullingen van Sint-Michielsgestel geeft ruimte. Inwoners worden uitgenodigd om met ideeën en initiatieven te komen en krijgen daarvoor vervolgens zoveel mogelijk ruimte.
Deze ruimte kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld fysieke ruimte in de vorm van een stuk grond of een locatie waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Of ruimte in regels en beleid, door uitzonderingen te maken of onnodige regels te schrappen. Maar ook financiële ruimte, als het eenmalig is en helpt om een initiatief te realiseren. Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Dit valt er onder het programma Modern bestuur
Om vorm en inhoud te kunnen geven aan de doelstellingen opgenomen in de programma’s Zorg en Ondersteuning, Leefomgeving en Cultuur, Sport en Recreatie is een gemeentebestuur, een ambtelijke organisatie en geld nodig.
Hieronder vallen de beleidsproducten:

  • Bestuur
  • Basisregistraties
  • Openbare orde en veiligheid
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Algemeen budgettair.

De gemeenschappelijkheid in modern bestuur
Burgers willen invloed op hun eigen leefomgeving en nemen daarin ook initiatieven. Een modern bestuur staat daar voor open en stimuleert dat. Tegelijkertijd wil de burger een goede dienstverlening van de gemeente: snel, goed en niet te duur. Daarvoor moet de basis op orde zijn (basisregistraties, privacy geborgd, systemen etc.). Bovendien moeten de nodige voorzieningen in de gemeenschap aanwezig zijn. Veiligheid heeft hoge prioriteit.
De transities leggen veel verantwoordelijkheid neer bij de gemeenten. Regionale samenwerking en aanpak daarbij nemen toe, ook op andere beleidsterreinen. Dit heeft gevolgen voor het lokale bestuur.

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Lasten € 10.441 16,2 %
Baten € 45.257 70,3 %