Missie
'Ruimte voor initiatief, dichtbij mensen, zorg voor wie nodig'
Sint-Michielsgestel staat voor een kleinschalige samenleving, waar het leven en werken goed is. Mensen hebben oog voor elkaar. De gemeente schept ruimte voor initiatief, staat dicht bij mensen en zorgt voor hen die het nodig hebben.
Visie
'Vitale dorpen en bewoners'
De gemeente Sint-Michielsgestel stelt zich tot doel dat haar dorpen vitaal blijven, elk met zijn eigen identiteit. Daarbij geven we ons rekenschap van onze ligging in de grotere Meierij en Noord-Oost Brabant. In een tijd waarin decentralisatie, schaalvergroting binnen de overheid en vele samenwerkingsverbanden belangrijk zijn, blijven de Gestelse dorpen plekken vol leven, waar een grote diversiteit van mensen prettig woont en zich thuis voelt. Voorzieningen zijn voor iedereen bereikbaar, waarbij delen belangrijker is dan hebben.
De gemeente voelt zich hiervoor verantwoordelijk, maar biedt tegelijkertijd bewoners en organisaties de ruimte om zélf hun omgeving te maken. De gemeente stelt zich hierbij op als een samenwerkingspartner. Bovendien heeft zij speciale aandacht voor veiligheid en zorg voor hen die dat nodig hebben.
Wat betekent deze visie:
Vanuit deze visie richten we ons op:

  • Zorg voor die groepen inwoners die in een kwetsbare positie verkeren: iedereen doet mee;
  • Vitale dorpen door een goede, passende voorzieningenstructuur (veiligheid, wegen, groen) en voorzieningenniveau (onderwijs, wonen, accommodaties) ten gunste van de leefbaarheid en vitaliteit in onze dorpen;
  • Werk, inkomen, werkgelegenheid en ondernemen (stimulering van duurzame lokale en regionale economie en een goed ondernemersklimaat).

Uitgangspunten voor deze werkwijze:

  • Het is onze ambitie de dienstverlening slim en dicht bij inwoners en ondernemers te organiseren. Wij investeren daarbij in kennis, kunde en techniek waardoor de kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen.
  • Wij geven onze dienstverlening op vraaggerichte wijze vorm, waarbij we openstaan voor initiatieven en we verbinding zoeken met de inwoners en ondernemers. Wij willen meer gebruik maken van de organiserende kracht in de samenleving zelf. Burgerparticipatie blijft belangrijk uitgangspunt maar waar het kan willen we door ontwikkelen naar ‘Overheidsparticipatie’.
  • Wij willen ‘verbindend’ besturen waarbij wij zoveel mogelijk durven loslaten en burgers, ondernemers en organisaties vertrouwen willen geven. Samen proberen we zo een solide en veilig leefklimaat te bereiken en te handhaven. Bij dit alles houden wij oog voor samenwerking in de regio en stellen ons daarin actief op.