Analyse begroting vs. begroting op hoofdlijnen
80. Bestuur

In 2017 zijn er incidentele lasten geraamd vanwege het initiële fusiebudget en de afwikkeling van Ple1n P&O. Als gevolg van een bij de kadernota vastgestelde motie wordt het budget voor de rekenkamer verhoogd.

82. Basisregistraties
De legesopbrengsten dalen vanaf 2018 in verband met de verlening van de geldigheidsduur van reisdocumenten.

84. Openbare orde en Veiligheid

De bijdrage aan de Veiligheidsregio is gebaseerd op de nieuwe begroting.

90. Algemene dekkingsmiddelen

OZB inkomsten worden aangepast op basis van eerdere besluitvorming. Daarnaast ontstaat er vanaf 2018 een voordeel vanwege de ontvlechting van Ple1n belastingen.

92 Algemeen budgettair
De inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn voor 2018 aangepast op basis van de meicirculaire. Verder wordt er in 2018 aanzienlijk minder via de resultaatbestemming onttrokken aan de reserves in vergelijking met 2017.