Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente
Algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk
Met de transformatie in het Sociaal Domein is ingezet op een vorm van Maatschappelijk Werk Nieuwe Stijl. De hulpverlening is niet alleen gericht op het individu maar tevens op het versterken van het cliëntsysteem. Er wordt ‘outreachend’ gewerkt en problematiek wordt integraal benaderd in samenwerking met netwerkpartners.
Vrijwilligersbeleid
In 2017 is een start gemaakt met de actualisatie van het vrijwilligersbeleid. Om dit zoveel mogelijk vanuit integraliteit aan te vliegen, is in een aantal sessies met de verschillende teams binnen het sociaal domein geïnventariseerd welke ontwikkel- en verbeterpunten er liggen. Daarnaast zijn  tijdens verschillende sessies met een afvaardiging van de vrijwilligers binnen gemeente Sint Michielsgestel en het vrijwilligerspunt ontwikkel- en verbeterpunten en behoeften geïnventariseerd, Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een uitvoeringsagenda.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 464 1,8 %
Baten € 105 2,5 %