Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente
Inkoop specialistische jeugdhulp
In juni 2017 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak transformatie jeugdhulp 2017 en verder regio Noordoost Brabant vastgesteld. Hiermee beogen we het bewerkstelligen van “transitie naar transformatie”. Met als doel het doorontwikkelen van het zorglandschap waarin het perspectief van ouders en jeugdigen leidend is, jeugdigen passende hulp ontvangen en waarbij thuis wonen het uitgangspunt is. Er zijn vier transformatieopgaven opgenomen in het plan: wonen doe je thuis, regionale zorg waar dat kan, complexe casuïstiek en toegang op sterkte. In het najaar van 2017 wordt het implementatieplan, de verdere uitwerkingen van de vier genoemde thema’s, voorgelegd aan de colleges in Noordoost Brabant.
In de Jeugdwet is één van de uitgangspunten om de zorg dichtbij huis en op maat te organiseren. Voor de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2020 en verder willen we een deel van de specialistische jeugdhulp lokaal/subregionaal kunnen inkopen. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden of er verbinding gerealiseerd kan worden met de inkoop van specialistische hulp Wmo.
Kwaliteitskader jeugd
In de regio NOB is afgesproken dat de 16 gemeenten een lokaal plan opstellen om de toegang te versterken. Voor Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel is hiervoor de notitie Kwaliteitskader 2017-2018 opgesteld. Deze notitie gaat o.a. over registratie en verantwoorde werktoedeling, transformatie / preventie, basishulp versterken, toegang versterken en overige aandachtspunten.
Jongerenwerk
Bint is met zijn jongerenwerk en opbouwwerk veel in de wijk. Bint signaleert dan ook andere zaken dan overige Basisteam Jeugd en Gezin (hierna: BJG) professionals (zowel op andere plaatsen als vanuit een andere rol). Van Bint wordt verwacht dat er toeleiding naar zorg plaatsvindt indien nodig. De kracht van het welzijnswerk ligt in het versterken van de eigen kracht, het stimuleren van inzet van het sociale netwerk, informele zorg en vrijwilligerswerk. In 2017 ligt er de opdracht om dat rondom gezinnen te bevorderen.Het is een uitdaging om zorg te dragen voor een opvoedkundig klimaat in onze dorpen, waarin het normaal is om anderen om hulp/ondersteuning te vragen. Dat taboe moet weggenomen worden. De ervaring die Bint opdoet met het opbouwwerk in brede zin en wijkgericht werken, is een waardevolle aanvulling in het BJG. Naast de verbindingsfunctie tussen jongeren (en hun ouders en netwerk) en professionals in het BJG, vragen we van Bint vernieuwend te zijn op het gebied van eigen kracht of beter gezegd ‘samen-kracht’.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 5.443 21,1 %
Baten € 8 0,2 %