Voor het inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo is in onderstaande overzicht het verloop weergegeven. Hierbij is gestart met het saldo van de begroting na verwerking van alle besluitvorming in 2016. Vervolgens zijn de mutaties als gevolg van besluitvorming bij Kadernota 2017 en de mutaties nadien bij het opstellen van Begroting 2018 opgenomen.

Ontwikkeling begrotingssaldo

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

begrotingssaldo t/m besluitvorming 2017

-630

-1.178

-1.554

-1.606

mutaties:

Effecten Kadernota 2017

630

1.178

1.198

977

Saldo begroting na Kadernota 2017

0

0

-356

-629

Mutaties Begroting 2018

-41

-867

-882

-877

Saldo exploitatieresultaat Begroting 2018

-41

-867

-1.238

-1.506

overschot

overschot

overschot

overschot

Toelichting mutaties begrotingssaldo:

(bedragen x € 1.000)

Effecten Kadernota 2017

Autonome ontwikkelingen:

Loon- en prijsontwikkeling

78

128

178

228

Samenwerking Ple1n en OptimIsd

-229

-253

-277

-301

Taakstellingen

1.095

1.196

1.018

896

Aanvullende dekking  

-710

-207

0

0

Kadernota's GR-en

50

50

50

50

Overige autonome ontwikkelingen

82

60

60

60

Nieuw beleid:

Diversen

264

204

169

44

Saldo effecten Kadernota 2017

630

1.178

1.198

977

Mutaties Begroting 2018

Autonome ontwikkelingen:

Uitkeringen Gemeentefonds (mei)

-611

-770

-798

-840

Moties bij Kadernota 2017

165

185

195

195

Aanpassing formatie RO (collegebesluit)

35

35

35

35

Overige autonome ontwikkelingen

-227

-317

-314

-267

Dekking tekort reserve VIR

597

0

0

0

Saldo mutaties Begroting 2018

-41

-867

-882

-877

______________________________________________________
De financiële consequenties van de aangenomen moties bij de Kadernota 2017 betreffen:

Moties bij Kadernota 2017

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Verhoging onderzoeksbudget Rekenkamercommissie

10

10

10

10

Verlaging opbrengst Onroerende zaakbelasting
woningen en niet-woningen

160

160

160

160

Verkeersstudie Berlicum/Middelrode verplaatst
van 2018 naar 2017

-20

0

0

0

Verhoging budget verstrekken duurzaamheidsleningen

15

15

25

25

Saldo moties bij Kadernota 2017

165

185

195

195

Dekking tekort reserve VIR:
In 2018  zou de Vrije Investeringsreserve, mede door de genomen besluiten bij de Kadernota 2017 om tekorten van eerdere jaren (2017) via deze reserve te dekken, op een negatief saldo uitkomen. Dit is niet toegestaan (BBV voorschriften). Dit is dan ook de reden waarom er een bedrag van € 597.000 eenmalig extra gestort is in deze reserve.
Een verdere (inhoudelijke) toelichting op de effecten Kadernota 2017 is terug te vinden in de Kadernota 2017.

Over de overige belangrijkste mutaties Begroting 2018 is al eerder een toelichting verstrekt.