Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Aantal inwoners (per 1 januari)

28.656

28.701

28.746

28.791

Aantal woningen (per 1 januari)

12.056

12.106

12.156

12.206

Aantal hectares (per 1 januari)

5.939

5.939

5.939

5.939

College van burgemeester en wethouders in fte

3,50

3,50

3,50

3,50

Ambtelijke organisatie in fte

3,11

3,11

3,11

3,11

Ontwikkeling loonkosten

2,25%

1,50%

1,50%

1,50%

Ontwikkeling materiële kosten (inflatie)

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Renteniveau korte financiering

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Renteniveau lange financiering

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Rekenrente grondexploitatie

     1,10%

  1,10%

1,10%

1,10%

Rekenrente

3,50%

3,50%

3,50%

3,50%

Heffingen en tarieven:

Leges en privaatrechtelijke tarieven

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

OZB woningen

*

1,50%

1,50%

1,50%

OZB niet-woningen

*

1,50%

1,50%

1,50%

Hondenbelasting

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Toeristenbelasting

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Afvalstoffenheffing

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

Rioolrecht

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Deze uitgangspunten zijn bij de vaststelling van de Kadernota 2017 geformaliseerd.
*)
Bij de Kadernota 2017 is er een motie aangenomen waarbij besloten is de in 2015 vastgestelde taakstellende verhoging van de tarieven voor de OZB woningen en niet-woningen voor 2018 te verlagen met een bedrag van totaal € 160.000  gelijkelijk verdeeld over de woningen en niet-woningen (elk € 80.000). Na deze verlaging is de opbrengst verhoogd met het inflatiepercentage (3,5 %) conform de eerder vastgestelde uitgangspunten.