In het onderdeel programmabegroting zijn per programma de cijfers werkelijk 2016, begroot 2017 na wijziging en begroot 2018 opgenomen. In navolgend overzicht zijn opnieuw deze cijfers opgenomen, aangevuld met de meerjarige cijfers voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Het zijn de cijfers op programmaniveau voor resultaatbestemming (exclusief mutaties reserves), de mutaties met de reserves en de cijfers na resultaatbestemming.

In het bijlagenboek is een dergelijk overzicht opgenomen op het niveau van de beleidsproducten.

Meerjarig overzicht van lasten & baten en de resultaatbestemming per programma
(bedragen x € 1.000)

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Lasten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 zorg en ondersteuning

24.954

26.953

25.802

24.948

24.826

24.852

Programma 2 leefomgeving

23.351

22.720

23.935

25.080

20.564

18.900

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

4.228

4.836

3.876

4.228

3.655

3.642

Programma 4 modern bestuur

9.320

9.593

9.373

9.320

9.412

10.000

TOTAAL

61.853

64.102

62.986

63.576

58.457

57.394

Resultaat voor bestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Baten (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 zorg en ondersteuning

4.536

4.018

4.162

4.202

4.243

4.220

Programma 2 leefomgeving

14.191

10.785

13.086

15.675

9.992

8.377

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

350

238

340

342

343

345

Programma 4 modern bestuur

43.796

42.365

44.231

44.487

44.784

45.234

TOTAAL

62.873

57.406

61.819

64.706

59.362

58.176

Resultaat voor bestemming

-1.020

6.696

1.167

-1.130

-905

-782

(lasten minus baten)

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Storting in reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 zorg en ondersteuning

1.919

Programma 2 leefomgeving

1.582

284

1.437

92

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

Programma 4 modern bestuur

734

1.032

1.068

445

438

435

TOTAAL

4.235

1.032

1.352

1.882

438

527

Resultaatbestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

Begroting

Beschikking over reserves (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 zorg en ondersteuning

328

1.026

693

-1

Programma 2 leefomgeving

1.443

1.657

728

690

548

452

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

183

1.019

113

594

94

94

Programma 4 modern bestuur

1.202

4.026

1.026

335

129

706

TOTAAL

3.156

7.728

2.560

1.619

771

1.251

Totaal Resultaatbestemming

1.079

-6.696

-1.208

263

-333

-724

Resultaat na bestemming

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Saldo (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Programma 1 zorg en ondersteuning

22.009

21.909

20.947

20.746

20.583

20.633

Programma 2 leefomgeving

9.299

10.278

10.405

10.152

10.024

10.163

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

3.695

3.579

3.423

3.292

3.218

3.203

Programma 4 modern bestuur

-34.944

-35.766

-34.816

-35.057

-35.063

-35.505

tekort

overschot

overschot

overschot

overschot