In de voorliggende begroting 2018 met bijbehorende meerjarenramingen 2019-2021 is een aantal nog te realiseren taakstellingen opgenomen. De stand van zaken hiervan is als volgt:

Overzicht taakstellingen

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Personele beperking i.v.m. wegvallende leges

75,0

75,0

75,0

Verhuur gemeentehuis aan derden

50,0

50,0

50,0

Gemeentelijke subsidies

100,4

71,8

47,8

23,6

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

15,0

15,0

15,0

15,0

Kinderopvang/peuterspeelzalen huur

125,0

125,0

125,0

Invoeren inkomensafhankelijke bijdrage PSW

10,0

10,0

10,0

10,0

Clustering educatieve cluster / accommodatiebeleid

50,0

150,0

150,0

totaal nog te realiseren taakstellingen

125,4

396,8

472,8

448,6

Toelichting taakstellingen:
De personele taakstelling vloeit voort uit de verlenging geldigheid (van 5 naar 10 jaren) van reisdocumenten waardoor en de inkomsten op termijn af zullen nemen en de personele inzet beperkter zal worden.
Het onderzoek van verhuur van een gedeelte van het gemeentehuis aan het Meanderplein wordt opgepakt na de afronding van het onderzoek naar de mogelijkheden het gemeenschapshuis De Huif onder te brengen aan het Meanderplein.
De omvang van de gemeentelijke subsidies na de taakstellende verlaging wordt dit jaar (2017) opgepakt. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid wordt rekening gehouden met de te realiseren taakstelling.
Met betrekking tot de kinderopvang is het VES al gerealiseerd; de resterende taakstelling is in onderzoek.

Overzicht vrij aanwendbare stelposten

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)
Begrotingssaldo

41

867

1.238

1.506