In 2012 is de huidige nota Reserves en voorzieningen vastgesteld. Deze nota, en op basis van specifieke besluiten nadien, bepaald de beleidslijn. Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de diverse reserves alsmede een overzicht van de verwoorde uitgangspunten per reserve wordt verwezen naar het bijlagenboek.

Overzicht reserves per 1 januari

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Risicoreserve

5.010

5.010

5.010

5.010

5.010

5.010

Vermogensreserve

333

0

86

218

1

12

Vrije investeringsreserve

0

300

1..062

1..186

1.200

1.500

Overige reserves

12.326

11.152

10.568

9.980

9.458

8.935

Totaal reserves

17.669

16.462

16.726

16.394

15.669

15.457

Algemene reserve
Vanaf het begrotingsjaar 2017 stijgt de omvang van de algemene risicoreserve. De begrote toevoegingen hebben voornamelijk betrekking op het besluit uit de kerntakendiscussie versterking vermogenspositie van € 300.000 jaarlijks.
De algemene risicoreserve dient als primair weerstandsvermogen zoals toegelicht in paragraaf B, Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Omdat de gewogen risico’s afgedekt kunnen worden door het primaire weerstandsvermogen is het niet langer noodzakelijk het jaarlijkse bedrag van € 300.000 te storten in de algemene reserve. Daarom hebben wij deze stortingen verwerkt in de Vermogensreserve.

Vermogensreserve
De Vermogensreserve fluctueert in de loop van de jaren door verschillende onttrekkingen  mede ter aanvulling van de vrije investeringsreserve, zodat deze niet negatief gaat worden. Deze reserve dient in principe om het eigen vermogen op peil te houden. Daarom worden verkopen van onroerend goed toegevoegd aan deze reserve tenzij expliciet wordt besloten hier een andere invulling aan te geven.
De Vermogensreserve dient als secundair weerstandsvermogen zoals toegelicht in paragraaf B, Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
De renteberekening, inflatie compensatie budgetcompensatie over het eigen vermogen wordt gestort in de vermogensreserve.

Vrije investeringsreserve
Aan de Vrije investeringsreserve worden de exploitatieresultaten toegevoegd. Deze reserve was in het verleden vrij aanwendbaar doordat bij aanwending deze niet zou leiden tot nadelige exploitatie-effecten. In 2018 (€ 597.000)  is er een extra storting vanuit de exploitatie noodzakelijk in deze reserve nodig om ervoor te zorgen dat de reserve geen nadelig saldo zou krijgen. Dit is niet toegestaan.

Overige bestemmingsreserves
Alle overige reserves zijn ingesteld voor het realiseren voor een bepaald doel.

Hierna wordt een overzicht van de in de Begroting 2018 opgenomen mutaties in het eigen vermogen weergegeven.

Mutaties reserve/resultaatbestemming Begroting 2018

Deelprogramma

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Reserve

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

In €

1

Programma zorg en ondersteuning

Egalisatie functie exploitatie gemeentelijke subsidies

1.400

Reserve gemeentelijke subsidies

Project transformatie Sociaal domein

300.000

Reserve Sociaal domein

Transformatie Jeugdhulp

392.500

Reserve Sociaal domein

2

Programma leefomgeving

Budget t.b.v. functie wijkmakelaar

50.000

Reserve Sociaal domein

Herverlichtingsplan

48.000

48.000

48.000

48.000

Vrije investeringsreserve

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan

54.800

54.800

54.800

54.800

Vrije investeringsreserve

Beheer bomenziekte, buiten kom

70.000

70.000

70.000

70.000

Reserve groenfonds

Budgetten GGG

60.000

Reserve groenfonds

Stelpost Ruimte voor Ruimte

60.000

60.000

60.000

39.000

Vrije investeringsreserve

Afschrijvingslast nieuwbouw gemeentehuis

239.600

239.600

239.600

239.600

Reserve afschrijvingen

Winstneming Grex De Zeelder

4.100

Reserve groenfonds

Winstneming Grex De Zeelder

17.800

Reserve cultuurzaken

Winstneming Grex De Zeelder

87.200

Vrije investeringsreserve

Winstneming Grinsel Triestpad

225.100

Reserve groenfonds

Winstneming Grinsel Triestpad

36.600

Reserve cultuurzaken

Winstneming Grinsel Triestpad

1.350.200

Vrije investeringsreserve

Dekking tekort Afvalvoorziening en terugstorten

92.100

92.100

Vrije investeringsreserve

Inhaalslag sociale woningbouw

75.000

50.000

Vermogensreserve

Bijdragen anterieure overeenkomsten

Reserve cultuurzaken

Bijdragen anterieure overeenkomsten

Reserve groenfonds

Verlaging legesopbrengsten omgevingsvergunningen

45.000

Reserve P&O

Mutaties reserve/resultaatbestemming Begroting 2018

Deelprogramma

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Reserve

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

In €

3

Programma Cultuur, sport en recreatie

Afschrijvingslast verplaatsing Jong Nd./Dupke t/m 2029

15.700

15.700

15.700

15.700

Reserve afschrijvingen

Bijdrage kunstgrasvelden SCI en RKVV

500.000

Vrije investeringsreserve

Bijdrage kunstgrasveld de Brand (1/2)

120.500

Vrije investeringsreserve

Bijdrage kunstgrasveld BMC

250.000

Vrije investeringsreserve

Afschrijvingslast verplaatsing GEKO t/m 2034

28.300

28.300

28.300

28.300

Reserve afschrijvingen

Afschrijvingslast kunstgrasvelden hockey

26.700

26.700

26.700

26.700

Reserve afschrijvingen

Kleine kunstprojecten

12.500

12.500

12.500

12.500

Reserve cultuurzaken

Afschrijvingslast renovatie toren SMG

5.000

5.000

5.000

5.000

Reserve afschrijvingen

Afschrijvingslast De Moerkoal t/m 2024

5.000

5.000

5.000

5.000

Reserve afschrijvingen

Exploitatiebijdrage De Huif

18.500

Reserve Kulturhusconcept gebouwelijk

4

Programma modern bestuur

Jaarlijkse onttrekking pensioenverplichtingen bestuurders

113.600

114.700

115.800

117.000

Pensioenverpl. bestuurders

Gehonoreerde wensen afwikkeling Schuurkerkpad

205.000

Vrije investeringsreserve

Rente/aflossing 2010

75.400

75.400

75.400

Reserve HNG

Inzet subsidie fietspad Hoogstraat dekkingsmaatregel

14.000

Reserve afschrijvingen

Dekkingsplan 2015-2021 (tlv knelpuntenbudget)

125.000

Vermogensreserve

Storting t.l.v. exploitatie t.b.v.  versterking (risico) vermogenspositie

300.000

300.000

300.000

300.000

Vermogensreserve

Storting inflatie-/budgetcompensatie

156.700

135.600

132.700

129.800

Vermogensreserve

Storting inflatie-/budgetcompensatie (HNG-reserve)

13.900

9.600

5.000

Reserve HNG

Storting ter dekking tekort VIR en retour storting

50.000

50.000

Vrije investeringsreserve/
vermogensreserve

Dekkingsplan 2015-2021 t.l.v. budget GVVP

13.200

13.200

13.200

13.200

Vrije investeringsreserve

Onttrekking tekort eerdere jaren

710.200

207.200

Vrije investeringsreserve

Dekking tekort VIR uit vermogensreserve

289.400

347.000

Vrije investeringsreserve

Dekking tekort VIR uit vermogensreserve

289.400

347.000

Vermogensreserve

Dekking tekort VIR uit begrotingssaldo

547.000

5.000

Vrije investeringsreserve

Totalen

2.847.400

1.640.600

1.668.200

1.932.600

770.000

437.700

1.598.700

873.900

Saldo resultaatbestemming jaar

-1.206.800

264.400

-332.300

-724.800

Resultaat jaar vóór bestemming

1.166.200

-1.131.000

-906.000

-782.000

Resultaat jaar ná bestemming

-40.600

-866.600

-1238.300

-1.506.800

Overschot, nader te bestemmen

Resultaat jaar ná bestemming (bedragen x € 1.000)

-41

-867

-1.238

-1.506