In de regelgeving, in de nota voorzieningen 2008-2012 en in de kadernota 2012 zijn de kaders geformuleerd voor het instellen van een voorziening. Er zijn 4 voorzieningen in 2018 in gebruik. Te weten:
Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)
Op basis van de regelgeving moet voor arbeid gerelateerde verplichtingen van niet-gelijkblijvend volume een voorziening gevormd worden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld of deze toereikend is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Waardering van de voorziening vindt plaats op basis van actuariële waarde berekening, rekening houdende met de sterftekansen.
Voorziening onderhoud accommodaties / gebouwen
Ter egalisatie van de kosten voor (groot)onderhoud is een onderhoudsvoorziening gevormd. In overeenstemming met de begroting en het meerjarige onderhoudsplan vinden stortingen in de voorziening plaats ten laste van de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het onderhoudsplan. De mate van onderhoud wordt vastgelegd in dit plan. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks beoordeeld opdat ook vastgesteld kan worden of de voorziening op niveau is.
Voorziening afvalverwijdering / -verwerking
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten en toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen. In de motie die is aangenomen bij de Kadernota 2017 is besloten de kosten voor het afwerken van de zaken rondom de stortplaats Vlagheide (naar verwachting nog € 225.000) ook ten laste te laten komen van deze voorziening. Hierdoor is er echter in 2019 een extra storting (van € 92.100) in deze voorziening noodzakelijk geweest vanuit de Vrije investeringsreserve. Deze extra storting is noodzakelijk (als voorfinanciering) omdat anders de voorziening tijdelijk een negatief saldo gaat zien, wat niet is toegestaan. In 2021 is deze extra storting weer onttrokken aan deze voorziening en teruggestort in de Vrije investerings-reserve.
Voorziening rioolbeheer
Als gevolg van gewijzigde regelgeving worden de resultaten toegevoegd aan een voorziening op basis van artikel 42-lid 1 BBV. Hierdoor worden die resultaten niet meer aangemerkt als eigen vermogen maar als vreemd vermogen.

Overzicht voorzieningen per 1 januari

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(bedragen x € 1.000)

Voorziening pensioenverplichtingen bestuurders (Appa)

1.034

1.039

1.044

1.049

1.054

1.058

Voorziening onderhoud accommodaties/gebouwen

1.687

1.545

1.700

1.422

1.685

1.949

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:
Afvalverwijdering/-verwerking

109

109

0

46

22

58

Rioolbeheer

6.382

6.910

7.467

7.916

8.411

8.854

Totaal voorzieningen

9.212

9.603

10.211

10.433

11.172

11.919

Voor een gedetailleerd overzicht van het verloop van de diverse voorzieningen alsmede een overzicht van de verwoorde uitgangspunten per voorziening wordt verwezen naar het bijlagenboek.