Nieuw beleid/gehonoreerde wensen
Bij de vaststelling van de Kadernota 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opnemen van een aantal posten nieuw beleid/gehonoreerde wensen. Deze posten zijn verwerkt in begroting 2018 en verder maar nog niet toegedeeld aan de diverse programma’s.
Samenvattend geeft dit het volgende beeld:

Overzicht investeringen

krediet

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Sneeuwploeg groot 2018

15

15

Sneeuwploeg groot 2018

15

15

Sneeuwploeg klein 2018

12

12

Sneeuwploeg klein 2020

12

12

Onderwijskundige vernieuwingen

215

215

Kulturhusconcept basis 2017

3.025

3.025

0

Vervanging kunstgrasmat HC De Brand

215

215

Reconstructie Loofaert en deel Wamberg

500

500

Reconstructie Theerestraat/Vughterweg

400

400

Fietsverbinding Runweg-Den Dungen

137

137

Totaal

4.546

3.025

1.521

In het bijlagenboek zijn de hieruit voorvloeiende kapitaallasten en de dekking weergegeven.

Budgetten

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Areaaluitbreiding groen, wegen en verlichting

20

30

40

50

Areaaluitbreiding programma groene gemeente

12

12

12

12

Langzaamverkeersbrug, Sint Michielsgestel

10

10

10

10

Verbouw/nieuwbouw Eldecollege

54

57

60

60

Stelpost wegaanpassingen i.v.m. vervanging riolering

100

100

100

100

Aanpassingen Centrum dorpskern Berlicum e.o. Spaarsysteem

100

100

100

100

Herinrichting centrum Berlicum

125

125

125

Fietsverbinding Runweg-Den Dungen

5

5

5

Kulturhus-concept Huif

70

120

120

120

Kunstgrasveld BMC

250

Kunstgrasveld de Brand (1/2)

121

Afbouw Schuurkerkpad

205

Totaal budgetten

491

559

572

1.033