Economisch en maatschappelijk nut
De investeringen kunnen krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording worden onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  • Investeringen met een economisch nut worden gedefinieerd als investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Deze investeringen met een meerjarig nut moeten bruto worden geactiveerd (reserves mogen niet in mindering gebracht worden; bijdragen van derden wel).
  • Investeringen met een meerjarig maatschappelijk nut brengen vaak veel onderhoud met zich mee, terwijl ze meestal niet worden vervangen. Er is geen markt voor waar deze activa kunnen worden verhandeld. Tot en met 2016 was de regel deze investeringen bij voorkeur niet te activeren, of indien wel activering plaatsvond deze in een zo kort mogelijke periode af te schrijven. Bij deze investeringen was het echter wel toegestaan reserves of voorzieningen als dekking in mindering te brengen op de investering. Met het oog op een betere vergelijkbaarheid van de kosten wordt in het nieuwe BBV de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven. Dit komt overeen met het vastgestelde beleidskaders voor activering- en afschrijving in de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarnaast geldt voortaan voor beide type investeringen de netto methode; dat wil zeggen dat investeringsbijdragen van derden direct in mindering mogen worden gebracht.

In het navolgende overzicht worden de totaal begrote investeringen voor 2018 t/m 2021 weergegeven met daarbij het gevoteerde krediet voor het genoemde investeringswerk. Met het vaststellen van de programmabegroting worden ook de in de begroting opgenomen investeringen geautoriseerd.

Overzicht investeringen

krediet

2018

2019

2020

2021

(bedragen x € 1.000)

Investeringen met een economisch nut:

Sneeuwploeg groot 2018

15

15

Sneeuwploeg groot 2018

15

15

Sneeuwploeg klein 2018

12

12

Sneeuwploeg klein 2020

12

12

Onderwijskundige vernieuwingen

215

215

Kulturhusconcept basis 2017

3.025

3.025

0

Vervanging kunstgrasmat HC De Brand

215

215

Vervanging persleiding 2019

48

45

3

0

Elektrische gemalen (2015 en 2019)

290

84

84

92

30

Vervanging vrijvervalriolering 2020 e.v.

1.800

900

900

Totaal investeringen met een economisch nut

5.647

3.109

129

995

1.414

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut:

Reconstructie Loofaert en deel Wamberg

500

500

Reconstructie Theerestraat/Vughterweg

400

400

Fietsverbinding Runweg-Den Dungen

137

137

Totaal investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut

1.037

0

0

0

1.037

Totaal

5.577

275

3.684

129

1.489