Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een meerjarige prognose van de balans en het EMU-saldo voorgeschreven. Hiermee krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. Het EMU-saldo kan hieruit worden afgeleid als het saldo van mutaties in de vorderingen en de mutaties in de schulden ofwel de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Een berekening van het EMU-saldo is opgenomen in het bijlagenboek.

Voor het opstellen van de meerjarige prognose van de balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Kolom 2016 betreft de definitieve cijfers volgens de vastgestelde jaarrekening 2016;
  • Kolom 2017 tot en met 2021 betreft de meerjarige prognose van de balans;
  • Alle liquide middelen, overlopende activa en overlopende passiva zijn met elkaar verrekend: het saldo in de balans geeft de kortlopende financieringsbehoefte of de tijdelijke overschotten weer;
  • Het onderdeel Eigen vermogen – resultaat is in de prognose van het onderdeel reserves verwerkt.

BEGROTING BALANS 2018 (bedragen x € 1.000)

ACTIVA per 31 december

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

30

21

13

4

0

0

Materiële vaste activa

28.536

28.246

26.968

25.770

24.599

23.484

Financiële activa

Kapitaalverstrekking aan:

- Deelnemingen

55

55

55

55

55

55

- Gemeenschappelijke regelingen

2.079

2.009

1.938

1.868

1.798

1.727

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.621

1.534

1.444

1.351

1.255

1.156

Overige langlopende leningen

280

359

358

358

357

356

Overige uitzettingen > 1 jaar

256

198

136

70

0

0

Bijdragen aan activa van derden

0

0

0

0

0

0

4.291

4.155

3.931

3.702

3.465

3.294

Totaal vaste activa

32.857

32.422

30.912

29.476

28.064

26.778

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden

in exploitatie

5.759

5.136

2.728

2.278

1

0

Voorraden gereed product en overige

0

0

0

0

0

0

5.759

5.136

2.728

2.278

1

0

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

4.793

0

0

0

0

0

Rekening-courant verhoudingen

2586

0

0

0

1.467

2.119

Overige vorderingen

3.126

0

0

0

0

0

10.505

0

0

0

1.467

2.119

Liquide middelen

404

0

0

0

0

0

Overlopende activa

1.809

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

18.477

5.136

2.728

2.278

1.468

2.119

TOTAAL GENERAAL

51.334

37.558

33.640

31.754

29.532

28.897

BEGROTING BALANS 2018 (bedragen x € 1.000)

PASSIVA per 31 december

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

A. Reserves:

1. Algemene reserves

4.710

5.010

5.010

5.010

5.010

5.010

2. Bestemmingsreserves

19.654

12.659

11.452

11.716

11.384

10.659

24.364

17.669

16.462

16.726

16.394

15.669

B. Resultaat

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1.079

Reeds bestemd saldo van baten en lasten

-1.019

Gerealiseerde resultaat:

60

Totaal eigen vermogen

24.424

17.669

16.462

16.726

16.394

15.669

Voorzieningen

9.123

9.212

9.603

10.211

10.433

11.172

Vaste schulden > 1 jaar

Leningen van binnenlandse banken

7.666

6.361

5.108

3.851

2.705

2.056

Leningen van overige binnenlandse sectoren

0

0

0

0

0

7.666

6.361

5.108

3.851

2.705

2.056

Totaal vaste passiva

41.213

33.242

31.173

30.788

29.532

28.897

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schulden

Banksaldi

0

0

0

0

0

0

Overige schulden

7.128

4.316

2.517

1.016

0

0

7.128

4.316

2.517

1.016

0

0

Overlopende passiva

2.993

0

0

0

0

0

Totaal vlottende passiva

10.121

4.316

2.467

966

0

0

TOTAAL GENERAAL

51.334

37.558

33.640

31.754

29.532

28.897