De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is. De provincie als toezichthouder heeft geconstateerd dat niet alle Brabantse gemeentebegrotingen een (uniforme) presentatie van het structureel begrotingssaldo bevatten.  Daarom heeft de provincie de gemeenten geadviseerd gebruik te maken van onderstaande opstelling, die tevens volledig invulling geeft aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Overzicht van baten en lasten begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1 zorg en ondersteuning

4.162

25.802

-21.640

Programma 2 leefomgeving

13.086

23.935

-10.849

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

340

3.876

-3.536

Programma 4 modern bestuur

1.771

6.799

-5.028

Algemene dekkingsmiddelen, taakvelden:

- 0.5 Treasury

962

-32

994

- 0.61 OZB woningen

4.851

671

4.180

- 0.62 OZB niet-woningen

1.194

0

1.194

- 0.64 Belastingen overig

147

43

104

- 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds

35.306

0

35.306

Overhead (taakveld 0.4)

0

1.892

-1.892

Heffing Vpb (taakveld 0.9 vennootschapsbelasting)

0

0

0

Bedrag onvoorzien (deel taakveld 0.8 overige baten en lasten)

0

0

0

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

61.819

62.986

-1.167

Toevoeging en onttrekking aan de reserves:

Programma 1 zorg en ondersteuning

693

0

693

Programma 2 leefomgeving

728

284

444

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

113

0

113

Porgramma 4 modern bestuur

1.026

1.068

-42

RESULTAAT

64.379

64.338

41

incidentele baten en lasten

8.010

8.451

-441

STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO

56.369

55.887

482

Er is sprake van een structureel sluitende begroting voor het jaar 2018.