Inzicht baten begroting 2018

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de baten zoals begroot voor het jaar 2018. Tot totaal geraamde baten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2018 bedragen € 64.301 miljoen. Deze baten worden als volgt gepresenteerd:

  1. Als baten per programma
  2. Als baten per inkomstenbron.
  1. Baten per programma

De voor het jaar 2018 begrote baten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma 1 zorg en ondersteuning

4.855

Programma 2 leefomgeving

13.814

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

453

Programma 4 modern bestuur

45.257

Totaal baten inclusief resultaatbestemming

64.379

  1. Baten per inkomstenbron

Voor een globaal inzicht in alle exploitatiebaten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de herkomst van de baten/dekkingsmiddelen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

in %

Uitkering gemeentefonds

35.048

54,44%

Belastingen en heffingen

10.853

16,86%

Grondverkopen

6.175

9,59%

Rijksbijdragen

3.329

5,17%

Resultaatbestemming

2.558

3,97%

Administratief

1.852

2,88%

Huren en pachten

1.430

2,22%

Bijdragen derden

1.166

1,81%

Rente en dividend

1.118

1,74%

Inkomens- en vermogensoverdrachten

403

0,63%

Taakstelling

375

0,58%

Vrijval voorziening

72

0,11%

Totaal

64.379

100,00%

Drie baten categorieën zorgen voor ongeveer 80% van de dekkingsmiddelen.
Te weten:
Uitkering gemeentefonds:    54,4%  Deze heeft een structureel karakter.
Belastingen en heffingen:   16,9%  Deze heeft een structureel karakter en bestaat uit:

OZB, Hondenbelasting, Toeristenbelasting,     Afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Grondexploitatie:       9,6%   Deze heeft een incidenteel karakter.

Deze baten worden gerealiseerd door de mutaties Centrumplan, Jacobskamp en De Zeelder.      

Hiernaast wordt het eigen vermogen ingezet ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2018 tot een bedrag van ruim € 2,6 miljoen oftewel 4%.

Inzicht lasten begroting 2018

In navolgend overzicht wordt ingegaan op de verdeling van de lasten zoals begroot voor het jaar 2018. Tot totaal geraamde lasten, na bestemming van het resultaat voor het begrotingsjaar 2018 bedragen € 64.288 miljoen. Deze lasten worden als volgt gepresenteerd:

  1. Als lasten per programma
  2. Als lasten per uitgavensoort.
  1. Lasten per programma

De voor het jaar 2018 begrote lasten (bedragen x € 1.000) op basis van de programma indeling, kunnen als volgt worden weergegeven.

Programma 1 zorg en ondersteuning

25.802

Programma 2 leefomgeving

24.219

Programma 3 cultuur, sport en recreatie

3.876

Programma 4 modern bestuur

10.441

Totaal lasten inclusief resultaatbestemming

64.338

  1. Lasten per uitgavensoort

Voor een globaal inzicht in de diverse exploitatielasten zijn deze onderverdeeld in hoofdgroepen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de bestedingen.

Betreft (bedragen x € 1.000)

Begroot

in %

Bijdrage MijnGemeenteDichtbij

14.948

23,23%

Subsidies, bijdragen en inkomensoverdrachten

8.977

13,95%

Overige goederen en diensten

8.031

12,48%

Wmo

5.481

8,52%

Grondexploitatie

5.211

8,10%

Jeugd

4.863

7,56%

Participatie

4.752

7,39%

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

2.689

4,18%

Administratief

2.654

4,13%

Kapitaallasten

1.320

2,05%

Resultaatbestemming

1.301

2,02%

Loonkosten

1.171

1,82%

Rente

1.139

1,77%

Storting onderhoudsvoorzieningen

729

1,13%

Storting verplichtingenvoorzieningen

604

0,94%

Rijksbijdragen

230

0,36%

Energiekosten

202

0,31%

Inhuur personeel

36

0,06%

Totaal

64.338

100,00%

Het grootste deel van de lasten zijn de bijdragen aan onze ambtelijke fusieorganisatie MijnGemeenteDichtbij.