In het BBV 2004 werden gemeenten voor het eerst verplicht om niet-financiële informatie in de begroting en jaarstukken op te nemen. Naast de financiële gegevens werden de 3 ‘w-vragen’ (wat mag het kosten, wat willen we bereiken en wat gaat we daarvoor doen) opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de begrotingen beleidsmatiger werden. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties.

Naast de uniforme taakvelden, wordt daarom in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten vanaf 2017 een basisset van 39 beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en verantwoordingsstukken. Desgewenst kunnen daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan worden toegevoegd. De indicatoren maken deel uit van de beleidsbegroting bij de programma’s.
Zo kunnen raadsleden en anderen een helder beeld vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling vergelijken.

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), met raadpleging van enkele gemeenten, een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij is een aantal belangrijke uitgangspunten gehanteerd:

  • de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht;
  • de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen sturen;
  • de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten;
  • de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen;
  • er worden bestaande bronnen gebruikt;
  • de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd;
  • voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’.

Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn nagenoeg alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren voor alle gemeenten beschikbaar. De beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ zijn niet op deze website opgenomen maar worden via de gemeenten zelf ingevuld. In verband met de ambtelijke fusie zijn juist deze gegevens voor onze gemeente niet beschikbaar aangezien de budgetten voor bedrijfsvoering, overhead e.d. overgezet zijn naar GR MijnGemeenteDichtbij.

In navolgend overzicht worden de indicatoren voor onze gemeente gepresenteerd. Ter informatie en vergelijk zijn tevens opgenomen de indicatoren van onze partnergemeente Sint-Michielsgestel en de landelijke gemiddelde cijfers.

Op dit moment is er nog niet voor gekozen om de indicatoren te koppelen aan een beleidsproduct of programma. Een aantal indicatoren is immers een niet, of nagenoeg niet te beïnvloeden kengetal. In de komende periode wordt onderzocht welke indicatoren wel door gemeentelijk beleid beïnvloedbaar zijn. Indien dat zo is, dan wordt een dergelijke indicator gekoppeld aan het betreffende beleidsproduct of programma.

nr.

Indicator

taakveld

eenheid

Jaar

Boxtel

Sint-Michielsgestel

Nederland

bron

omschrijving

1

Formatie

0. Bestuur en ondersteuning

fte per 1.000 inwoners

2018

*)

*)

*)

Eigen gegevens

Formatie in fte per 1.000 inwoners.

2

Bezetting

0. Bestuur en ondersteuning

fte per 1.000 inwoners

2018

*)

*)

*)

Eigen gegevens

Formatie in fte per 1.000 inwoners.

3

Apparaatskosten

0. Bestuur en ondersteuning

kosten per inwoner

2018

*)

*)

*)

Eigen gegevens

Apparaatskosten per inwoner.

4

Externe inhuur

0. Bestuur en ondersteuning

kosten als % loonsom

2018

*)

*)

*)

Eigen gegevens

Kosten inhuur derden als % van totale loonsom + kosten inhuur derden.

5

Overhead

0. Bestuur en ondersteuning

% van totale lasten

2018

*)

*)

*)

Eigen gegevens

Omvang overhead als % van de totale lasten.

6

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

1. Veiligheid

aantal per 10.000 inwoners

2016

171,80

181,40

137,40

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

7

Harde kern jongeren

1. Veiligheid

per 10.000 inw.

2014

1,10

0,90

1,30

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal harde kern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

8

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

aantal per 1.000 inwoners

2016

1,20

0,40

2,30

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

9

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

aantal per 1.000 inwoners

2016

5,10

2,50

5,30

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

aantal per 1.000 inwoners

2016

3,60

1,90

3,30

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

1. Veiligheid

aantal per 1.000 inwoners

2016

5,40

2,50

5,60

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

12

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

2. Verkeer en vervoer

%

2015

5

10

8

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

13

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser

2. Verkeer en vervoer

%

2015

10

9

9

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

14

Functiemenging

3. Economie

%

2016

52,70

40,80

52,10

LISA

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

15

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

3. Economie

index

2013

108

84

100

Atlas voor Gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

16

Vestigingen

3. Economie

per 1.000 inw 15-64jr

2016

109,90

132,80

134,00

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

17

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

3,51

2,96

2,01

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

18

Relatief verzuim

4. Onderwijs

per 1.000 inw. 5-18 jr

2016

27,23

8,68

26,88

Ingrado

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

19

% Voortijdige schoolverlaters

4. Onderwijs

%

2014

1,4

1,1

2,0

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

20

% Niet-wekelijkse sporters

5. Sport, cultuur en recreatie

%

2012

44,70

42,00

46,60

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Percentage niet-wekelijks sporters.

21

Banen

6. Sociaal domein

per 1.000 inw 15-64jr

2016

766,90

452,50

744,00

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

22

Jongeren met delict voor rechter

6. Sociaal domein

%

2015

1,04

0,73

1,45

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

23

% Kinderen in armoede

6. Sociaal domein

%

2015

3,83

2,31

6,58

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

24

Netto arbeidsparticipatie

6. Sociaal domein

%

2016

66,90

68,30

65,80

CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  (potentiële) beroepsbevolking.

25

% Achterstand leerlingen

6. Sociaal domein

%

2015

8,20

7,02

11,61

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

26

% Jeugdwerkloosheid

6. Sociaal domein

%

2015

2,05

0,87

1,52

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

27

Bijstandsuitkeringen

6. Sociaal domein

per 1.000 inw 18jr eo

2016

22,70

14,30

41,30

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

28

Aantal re-integratievoorzieningen

6. Sociaal domein

per 1.000 inw 15-65jr

2016

15,60

12,90

25,50

CBS - Participatie Wet

Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

29

Jongeren met jeugdhulp

6. Sociaal domein

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

12,00

8,90

10,70

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

30

Jongeren met jeugdbescherming

6. Sociaal domein

%

2016

1,60

0,80

1,20

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

31

Jongeren met jeugdreclassering

6. Sociaal domein

%

2016

0,50

-

0,50

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

32

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

6. Sociaal domein

per 1.000 inw

2016

59

35

54

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeenten.

33

Fijn huishoudelijk restafval

7. Volksgezondheid en Milieu

kg per inwoner

2015

140 (2014)

128

200

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

34

Hernieuwbare elektriciteit

7. Volksgezondheid en Milieu

%

2015

2,10

3,30

11,80

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

35

WOZ-waarde woningen

8. Vhrosv

dzd euro

2016

235

287

209

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

36

Nieuwbouw woningen

8. Vhrosv

aantal per 1.000 woningen

2014

5,40

14,40

6,00

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

37

Demografische druk

8. Vhrosv   

%

2017

76,40

79,60

69,00

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

38

Woonlasten éénpersoonshuishouden

8. Vhrosv

euro

2017

639

643

644

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

39

Woonlasten meerpersoonshuishouden

8. Vhrosv

euro

2017

723

738

723

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

*) vanwege ambtelijke fusie zijn deze gegevens niet beschikbaar