Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Alexander van den Dungen

Hier staat onze gemeente
Bezig met het implementeren van lokaal gezondheidsbeleid binnen het sociaal domein.
Personen met verward gedrag
Er is veel aandacht voor personen met verward gedrag. In regionaal verband wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een plan van aanpak, waarin niet primair de politie de eerst verantwoordelijke is, maar “de zorg” in de breedste zin van het woord. Een van de acties die we daarop aan het uitzetten zijn, is de inzet van de Wijk GGD-er. We zijn in overleg met de regio (gemeente Boxtel, Haaren en Vught) en de GGD om daar samen in op te trekken. Hier hebben we een bijdrage van het ministerie voor ontvangen.
Infectieziekten
Ook is er aandacht voor infectieziekten, onder andere Q-koorts. Daarnaast zijn er voorbereidingen het endotoxinekader 1.0 vast te stellen. Daarbij wordt gekeken naar de uitstoot van geur en fijnstof, het risico van zoönosen, transportbewegingen en de landschappelijke inpassing. Als er sprake is van stankoverlast, wordt de GGD om advies gevraagd. Pluimvee- en varkensbedrijven die bij uitbreiding meer fijnstof gaan uitstoten, krijgen dan te maken met een endotoxinentoets.
Collectieve preventie
Er is aandacht voor de preventie van alcohol en drugs. Samen met ketenpartners zetten we in op collectieve preventie.
Ook zijn er acties om het consultatiebureau in Berlicum in stand te houden.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 910 3,5 %
Baten € 0 0,0 %