Programma

Verantwoordelijke bestuurder: Ed Mathijssen

Hier staat onze gemeente
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft met het programma Gestel Groene Gemeente de achterliggende jaren op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan plattelandsvernieuwing.

  • Voor het Bestemmingsplan Buitengebied is een tweede actualisatieronde, waarin allerlei nieuwe particuliere initiatieven mogelijk zijn gemaakt als ontwerp ter visie gelegd.
  • De EVZ Keerdijk is na een periode van onderhandeling over grondtransacties gerealiseerd. Met agrariërs zijn we in overleg om het onderhoud over te dragen aan een Agrarische Natuur Vereniging.
  • De herinrichting van het Oude Aadal is vertraagd door onvoorziene omstandigheden in de uitvoering. Hierdoor hebben zich echter ook aanvullende kansen voorgedaan waardoor we de natuur- en landschapsontwikkeling mogelijk kunnen uitbreiden.
  • Voor het Stimuleringskader Groene en blauwe diensten (Stika) zijn we een nieuwe planperiode ingegaan.
  • Waterschap Aa en Maas heeft de realisatie van het Dynamische beekdal Aa grotendeels gerealiseerd.
  • In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Aadal, gebruikers en omwonenden werken we aan een ontwikkelvisie voor Landgoed Seldensate.

In 2017 zijn uitvoeringsplannen ontwikkeld voor watertuinen in Sint-Michielsgestel , Den Dungen en Middelrode. In de watertuinen wordt van het riool afgekoppeld water geborgen, en wordt tegelijkertijd samen met de direct omwonenden in de leefomgeving geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie, educatie, natuur en ondernemers- en bewonersinitiatieven.

Lasten, baten en saldo

bedragen × € 1.000

Lasten € 0 0,0 %
Baten € 0 0,0 %